Vanhustyöhön liittyy paljon ammattisanastoa, joka voi hämmentää alaa tuntematonta. Tähän olemme koonneet tärkeitä termejä, jotka selventävät vanhustyön kenttää ja auttavat kommunikoimaan henkilökunnan kanssa palvelukeskuksissa.

Geriatria: Iäkkäiden hoitoon keskittyvä kliinisen lääketieteen erikoisalue. Keskittyy sairauksien ehkäisyyn, tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutumiseen.

Gerontologia: Tieteenala, jossa tutkitaan vanhenemista ja vanhuutta.

Gerontologinen sosiaalityö: Sosiaalityön erityisalue, jossa painopisteenä on ikääntyvien ihmisten sosiaaliset ongelmat, kuten yksinäisyys, turvattomuus, läheisten puute, hyväksikäyttö, mielenterveydelliset ongelmat ja toimeentuloon liittyvät vaikeudet.

Kotihoito: Kunnan tarjoama palvelukokonaisuus, johon kuuluu kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidontukipalvelut (esim. ateria- ja kuljetuspalvelut). Tavoitteena tukea vanhuksia kotona asumisessa niin, he selviytyvät päivittäisissä toiminnoissaa itsenäisesti tai tuen turvin.

Kotisairaanhoito: Kotisairaanhoidon vastuulla ovat lääkkeiden jako, haavahoidot ym. sairaanhoidolliset toimenpiteet.

Laitoshoito, lyhytaikainen: Tavoitteena tukea kotona asumista ja omaishoitajan jaksamista. Kestää muutamasta vuorokaudesta yhteen kuukauteen. Jaksottaisena esim. 3 viikkoa kotona ja yksi viikko laitoksessa tai maanantaista perjantaihin laitoksessa ja viikonloppu kotona.

Laitoshoito, pitkäaikainen: Yli kolme kuukautta kestävä hoito, joka on tarkoitettu ikääntyneille, joiden hoitoa ei voida järjestää kotona tai palveluasunnossa. Tapahtuu vanhainkodeissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Omaishoitaja: Vanhuksen oma sukulainen, joka hoitaa vanhusta kotona.

Omaishoitaja saa hoitopalkkiota ja hänellä on oikeus vapaapäiviin.

Palveluasunto: Ikääntyneelle tarkoitettu asunto, jonka yhteydessä on tarjolla päivittäisiä palveluja, kuten ateria- ja hygieniapalvelut, asioimis- ja siivousapu ja välittömän avun saannin mahdollisuus kaikkina vuorokaudenaikoina.

Palveluasunto/tehostettu palveluasuminen: Vanhus muuttaa palveluasuntoon sitten, kun kotihoidon keinot eivät enää riitä. Palveluasuminen on kuitenkin itsenäisempää kuin laitosasuminen.

Palveluohjaus: Vanhuksille annettavaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa.

Psykogeriatria, geropsykiatria, vanhuspsykiatria: Psykiatrian ja geriatrian osa-alue, joka keskittyy iäkkäiden ihmisten psykiatrisiin sairauksiin.

Päivätoiminta: Tavoitteena tarjota kotona asuvalle ikääntyneelle virikkeitä, liikuntaa, sosiaalista kanssakäymistä ja esim. ateriointi.

Tehostettu palveluasuminen: Tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat koko ajan apua ympäri vuorokauden. Oma huone ja wc, yhteiset keittiö-, ruokailu- ja oleskelutilat.

Toimintakyky: Kyky selvitä arkeen liittyvistä toiminnoista sekä kyky kokea erilaisia kokemuksia ka elää laadukasta elämää. Osa-alueita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja hengellinen toimintakyky.

Vanhus: Eläkkeellä oleva ihminen, joka on hoito- ja hoivatyön palvelujärjestelmän asiakkaana.

Vanhustyö: Ammatillista toimintaa, jolla edistetään iäkkään ihmisen hyvinvointia, elämänlaatua ja toimintakykyä. Vanhustyön osa-alueita ovat geriatria, gerontologinen hoitotyö, gerontologinen sosoaalityö, vanhuspsykiatria ja gerontologinen fysio- ja toimintaterapia.

Lähde: Lähdesmäki, L. & Vornanen, L. (2014). Vanhuksen parhaaksi. Hoitaja toimintakyvyn tukijana. Helsinki: Edita.