Vanhustyön parissa työskentelevien ihmisten ammattinimikkeiden kirjo on laaja, ja niinpä vanhus voi päivänsä aikana kohdata hyvinkin monen eri ammatin edustajia. Suuri määrä eri ihmisiä voi olla varsinkin muistisairaalle stressaavaa. Vanhustyössä hoidettavan näkökulmasta katsottuna hän tietenkin kohtaa yksilön, jolla on nimi ja kasvot, ei niinkään juuri tietyn ammattiryhmän edustajaa. Hoidettavan luottamusta ja turvallisuuden tunnetta edistää se että hänen ympärillään olisi tuttuja ihmisiä. Sen vuoksi vanhuksella voi olla omahoitaja, eli yhden vanhuksen asiat ovat yhden hoitajan vastuulla.

Vanhusten parissa työskentelee muun muassa seuraavien ammattien edustajia:

Fysioterapeutti (huolehtii liikkumisen ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisestä)

Hoitoapulainen , hoiva-avustaja (vanhuksen perustarpeista huolehtiminen: esimerkiksi ruokailussa ja peseytymisessä avustaminen)

Jalkaterapeutti (jalkaterapiapalvelut: ylläpitää liikkumis- ja toimintakykyä, hoitaa sairauksien aiheuttamia alaraajaongelmia)

Kädentaitojen ohjaaja

Lähihoitaja (toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen, perus- ja sairaanhoi-to)

Lääkäri (sairauksien tunnistaminen ja hoito)

Palveluohjaaja (hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvonta ja ohjaus, vanhustyön palveluista ja etuuksista tiedottaminen vanhukselle ja omaisille)

Sairaanhoitaja (hoitotyö, lääkehoito, tutkimuksien tekeminen)

Sosiaaliohjaaja, sosionomi (ohjaa vanhusta oikeiden palvelujen piiriin, suun-nittelee vanhukselle sopivan palvelukokonaisuuden)

Sairaalapastori (hengelliset asiat)

Sosiaalityöntekijä (auttaa arjen ongelma- ja kriisitilanteissa)

Taideterapeutti (korjaa, täydentää ja tukee psyykkistä ja sosiaalista toimintaky-kyä taideterapian keinoin)

Toimintaterapeutti (tukee vanhuksen päivittäistä elämää: arvioi päivittäisistä toiminnoista suoriutumista, antaa terapiaa, huolehtii apuvälineistä, neuvoo ja ohjaa myös omaisia)

Viriketyön ohjaaja

Lähteet:

Aejmelaeus, R., Kan, S., Katajisto, K-R. & Pohjola, L. (2007) Erikoistu vanhustyöhön. Osaamista hyvään arkeen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy

Lähdesmäki, L. & Vornanen, L. (2014). Vanhuksen parhaaksi. Hoitaja toimintakyvyn tukijana. Helsinki: Edita.

www.ammattinetti.fi