KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ

Oppilas saa kolmannen ja neljännen luokan keväällä yhteisen arvosanan tekstiilityöstä ja teknisestä työstä.

Oppilas

 • osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
 • työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen
 • hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
 • työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 • ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
 • arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
 • suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, Opetushallitus

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 (7. luokan keväällä)

6. luokalla tekstiilityöstä annetaan arvosana syksyllä ja keväällä, 5. luokalla vain keväällä.

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu

Oppilas

 • havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
 • dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
 • osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.

Valmistaminen

Oppilas

 • työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 • hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen
 • osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
 • osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia
 • osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.

Itsearviointi ja prosessin pohdinta

Oppilas

 • kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan
 • havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa
 • osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti
 • arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
 • ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia
 • muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, opetushallitus

Lappeenrannan koulujen opetussuunnitelma (avautuu uudelle välilehdelle)